Материали

Екран «Материали» служи за визуализация на същестувавщите в системата материали, за създаване, премахване и редакция на материали, както и за при­качане на допълнителна информация във формат .rtf към съществуващи материали. За удобство на потребителите, в екрана са добавени и множество помощни бутони, представ­ляващи инструменти за извличане на допълнителна информация за материалите.

Екранът предлага списъчен изглед на материалите, съдържащ повече от двадесет колони с най-значещата информация за тях.

Информация за колоните в списък материали

Група «Материал»

Колона «Вид» – показва вида на материала. Възможните варианти са материал, рецепта, производство. За по-добро визуално възприятие се използват цветови индикатори за различните видове, както следва:

  • материал с продажна цена > 0 – без специфично оцветяване;
  • материал с продажна цена = 0 – жълт цвят;
  • рецепта – светло-син цвят;
  • производство – светло-лилав цвят.

Колона «Код» – уникален цифров код на материала

Колона «Текст-код» – уникален буквено-цифров код на материала

Колона «Име» – уникално наименование на материала

Колона «Алтернативно име» – алтернативно наименование на материала

Група «Цени»

Колона «Основна цена» – основна цена при продажба. Сработва като продажна цена по подразбиране в случай, че не са избрани условия (или сценарии), променящи тази цена. Валидна за материали от вид: материал, рецепта, производство. Отличителни знаци:

  • удивителен знак – основната цена на материала е 0
  • червена точка – продажната цена на материала е по-ниска от средната покупна цена

Колона «Посл. покупна цена» – цената, на която за последен път е доставен материала. Формира се само при доставка на материал. Валидна за материали от вид: материал, производство. Отличителни знаци:

  • удивителен знак – последна покупна цена на материал е 0

Колона «Ср. покупна цена» – средно претеглена покупна цена. Формира се при доставка на материал. Изчислява се по формула (налично количество х средна покупна цена + ново количество х нова покупна цена) / общо количество. В случай, че в момента на доставка наличността в системата е нулева или отрицателна, за средна покупна цена се записва цената на покупката. Валидна за материали от вид: материал.

Колона «Посл. себестойност» – валидна за материали от тип: производство, рецепти

  • За производство

Описание: Формира се при производство/свободно производство на материал, като за изчисление на цената се ползват средните покупни цени (при вложен материал) или средните себестойности (при вложено производство). Анализ на първо ниво.

  • За рецепта

Описание: Това е променлива себестойност на материалите от тип рецепта. Изчислява се при действия продажба, изписване и брак и се записва в таблиците, свързани с тези операции като себестойност на рецептата в момента на действието. Изчислява се по средни покупни цени (при вложен материал) или средните себестойности (при вложено производство). При наличие на вложени рецепти разпада рецептите до ниво материал или производство.

Колона «Ср. себестойност» – валидна за материали от тип: производство

Формира се при производство/свободно производство на материал. Изчислява се по формула (налично количество х средна себестойност + ново количество х последна себестойност) / общо количество. При доставка на материал от тип производство се променя и средна себестойност на материала по формула (налично количество х средна себестойност + доставено количество х покупна цена) / общо количество. В случай, че в момента на производство/свободно производство наличността в системата е нулева или отрицателна, за средна себестойност се записва последната.

Група «Аналитични себестойности»

Колона «по последни цени» – валидна за материали от тип: рецепти и производство

Това е виртуална себестойност. Формира се само като изчисление на себестойността на материала на база моментните стойности на последните покупни цени на вложените в него материали.

Колона «по средни цени» – валидна за материали от тип: рецепти и производство

Това е виртуална себестойност. Формира се само като изчисление на себестойността на материала на база моментните средно притеглени покупни цени на вложените материали.

Група «Характеристики»

Колона «Мерна единица» – основна мерна единица на материала

Колона «Тип» – тип на материала според номенклатура «Типове»

Колона «Категория» – категория на материала според номенклатура «Материали»

Колона «Времеви интервал» – времеви интервал на активност на материала. В случай на липсваща стойност материалът е със статус «Винаги активен»

Колона «Обем» – кубичен обем на материала

Колона «Разположение» – място на съхранение в търговския обект

Колона «Възрастово ограничение» – параметър за материали, изискващи проверка за пълнолетие

Колона «Гаранционен срок» – параметър за време на гаранцията

Колона «Срок на годност» – годност на материала – най-добър до

Колона «Произход» – страна на произход

Колона «Производител» – данни за компанията производител на материала

Колона «Наличност» – наличност към момента на зареждане на екрана

1. Създаване на материал

За създаване на нов материал натиснете бутон «Нов». Прозорец «Мате­риал» е разделен на от­дел­ни та­бове, в които се въвеждат специфични параметри на материалите.

Първата стъпка при създаването на материал е избора на типа материал. Направете това от падащ списък «Вид». Възможните видове материали са «Материал», «Рецепта» и «Произ­водст­во». Бъдете внимателни при избора на вид на материала, това е параметър, който не мо­же да бъде променян в последствие чрез редакция на материала.

В полето «Код» въведете цифровия код на материала. Кодът на материала представлява уни­ка­лен номер в системата и е задължителен параметър. При отваряне на екрана за нов мате­риал системата автоматично ви издава първия достъпен код. Вдясно от полето «Код» има два бутона за автоматичен избор. Първия бутон предлага първия свободен код след следващия (по код) наличен материал в системата. Втория бутон предлага първия свободен код след пос­ледния (по код) наличен материал в системата. Тази функционалност е особено полезна, ко­га­то има свободен диапазон в номерацията на кодовете, които вече са налице в системата.

Автоматичният избор Ви гарантира успешен запис на материала. В случай, че след ръчно въ­веж­дане застъпите вече съществуващ код, системата ще изведе предупредително съобщение. В полето «Име» въведете основното име на материала (задължителен параметър). Макси­малната дължина на името е 200 символа. Името ще се ви­зуали­зира в повечето интерфейсни и печатни елементи, които представят материала.

В полето «Алтернативно име» можете да въведете допълнително име на материала (не­за­дъл­жи­телен параметър). Макси­малната дължина на алтернативното име е 200 символа. То може да се ви­зуали­зира в някои интерфейсни и печатни елементи, които представят материала.

Полето «Текст-код» служи за въвеждане на буквено-цифрен уникален код до 50 символа.

Снимка на материала можете да добавите в елемента в горния десен ъгъл на екрана. Натиснете бутон «Open» и изберете от файл на компютъра Ви. Можете да използвате и камера, закачена за компютъра Ви. В този случай натиснете бутона «Take picture from camera» и следвайте инструкциите по-нататък.

По-надолу в табовете се въвеждат типизирани данни за материалите.

Таб «Основни»

Тип – в падащ списък «Тип» избирате от предварително въведена номенклатура «Типове». Полето «Тип» е задължителен параметър. При необходимост можете да създадете нов тип след натискане на бутона след полето за избор. Номенклатура «Типове» има списъчна структура на едно ниво. За употребата на номенклатура «Типове» и възможността за прикачване на характеристики към типове прочетете документ «Работа с характеристики, типове и категории».

Категория – в падащ списък «Категория» избирате от предварително въведена номенклатура «Категории». Полето «Категория» е задължителен параметър. При необходимост можете да създадете нова категория след натискане на бутона след полето за избор. Номенклатура «Категории» има неограничена дървовидна структура. За употребата на номенклатура «Категории» и възможността за прикачване на характеристики към категория прочетете документ «Работа с характеристики, типове и категории».

Мерна единица – в падащ списък «Мерна единица» избирате от предварително въведена но­менклатура «Мерни единици» (меню «Номенклатури»). Полето «Мерна единица» е задължи­те­лен параметър. При необходимост можете да създадете нова мярка след натискане на бу­тона след полето за избор.

Продажна цена – тук въведете основната продажна цена на материала – тази, на която ще бъде продаван в случай, че не се прилага специална ценова политика. За автоматично преизчисление на продажната цена въведете процент в полето %, след което натиснете бутон %+ или %-.

В зависимост от направения избор за вид на материала под полето продажна цена може да се появят полета за визуализация на покупни цени или себестойности. Тези полета са недо­стъп­ни за въвеждане през екран «Материал», тук те служат само за информация.

Група «Характеристики»

Характеристиките на материалите могат да се задават на три нива – директно на материала, на кате­горията, в която участва материала или на типа, който е прикачен към него. Поради възможността материалът, категорията и типът да имат прикачени различни характеристики в системата по подразбиране е заложен приоритет. Най-висок приоритет има характеристиката присвоена на материала (през картона му). Следваща по приоритет е тази, присвоена на ка­тегорията, в който материалът участва. Последна по приоритет е характеристиката, при­своена на типа.

В случай, че не използвате присвоени характеристики към категории или типове или ако съз­давате изключение за въвеждания материал можете да прикачите желаните характеристики ди­ректно при въвеждане на материала в картона му.

Характеристиките, които са достъпни за въвеждане са «ДДС», устройство за по­ръч­ки, начин на съхранение, блокирани операции и складове. С изключение на характеристиката «Скла­дове» всички останали позволяват създаване на стойности през картона на материала (скла­довете могат единствено да бъдат селектирани през картона).

ДДС – това е характеристика, която избирате от предварително въведени стойности в номенклатура «Данъчни ставки». При въвеждането на стойности в тази номенклатура можете да зададете параметър «По подразбиране». Ако създавате стока, която ще използва данъчната ставка по подразбиране не е необходимо да задавате стойност в падащия списък «ДДС».

Устройство за поръчки – тук можете да въведете име на принтер за отпечатване на документ «По­ръч­ка ресторант». Това е логическо наименование на устройство и не обвързва сис­темата към кон­крет­но печатащо устройство. За всяко приложение Device Server, работещо в системата на обекта мо­же това наименование да означава отделно печатащо устройство. Ако за създавания материал въве­дете повече от едно наименования на устройства, то при печат поръчката ще бъде разпечатана на вся­ко от упоменатите принтери. Ако използвате модула KDS (Kitchen Display System), то указанието за логическо устройство може да води до визуализация на материала на кухненския екран.

Начин на съхранение – този параметър е изискуем според международните норми за просле­димост на стоките и системата за самоконтрол HACCP. Изберете от падащия списък от наличните номенклатури за начин на съхранение или създайте нов чрез натискане на бутона вдясно от полето.

Блокирани операции – изберете от падащия списък от наличните номенклатури за бло­ки­рани опера­ции или създайте нова чрез натискане на бутона вдясно от полето. Детайли от­нос­но блокирането на опе­рации и времевите интервали на активност ще намерите в съответните раздели на документа­цията.

Складове – тук можете да изберете складовете, към които принадлежи създавания материал. Самата но­менклатура се създава от меню «Складове». Всеки материал може да принадлежи в неограничен брой складове, като за всеки от тях материалът води отделна наличност. Сумата на наличностите в отделните складове представлява общата наличност на материала.

Група «Наличност»

Тук ще намерите информация за количествата на материала във всеки от складовете, в които участ­ва.

Таб «Активен период»

При създаване на нов материал по подразбиране той се създава като винаги активен. В този таб мо­жете да зададете или създадете статус различен от този по подразбиране като изберете времевия интервал на актив­ност от съществуваща номенклатура или създадете нов времеви интервал. Това е глобална настройка за материала, включваща всички действия с него.

Таб «Баркодове»

В този таб можете да въведете един или повече баркодове, чрез които лесно да търсите мате­риала посредством специализирано устройство – баркод скенер.

При правилно програмиран баркод скенер не е необходимо да отваряте таб «Баркодове» за въвеж­дане­то на баркод. Можете да прочетете баркода на материала във всеки друг таб, в кой­то се намирате в мо­мента. Системата сама ще се прехвърли в таб «Баркодове» и ще добави про­че­тения баркод към спи­съка.

За ръчно добавяне на баркод отворете таб «Баркодове», въведете символите отговарящи на бар­кода и натиснете бутон «Добави» или клавиш «Enter» от клавиатурата. За изтриване на вече въведен баркод маркирайте желаната селекция и натиснете бутон «Изтриване».

При дублиране на баркод (вече съществуващ за друг материал) записът на материала ще изведе съобще­ние «Повторение на баркод + кода на дублирания материал». Обърнете внимание на това съоб­щение, тъй като всеки път при прочитане на дублирания баркод ще трябва да избирате кой от ма­териа­лите маркирате.

Таб «Тагове»

Таговете представляват описателни характеристики с една или повече стойности, които могат да се прикачат към всеки материал, независимо от вида му. В този таб можете да изберете стойности на тагове, предварително създадени в екран «Тагове». Таговете са свободна номенклатура и могат да се използват според нуждите Ви при работа. В примера по-долу сме показали как можете чрез тагове да създадете описателна характеристика на материалите, които да ползвате при интеграция с Web платформа за дигитално меню и доставка на храна.

В този случай чрез тагове сме характеризирали материала като участващ в дигитално меню и участващ в система за поръчка на храна през интернет платформа. Ползвайки тези указания системата ще отговаря чрез Web API на заявки от интегрирани Web платформи за със­тоя­нието на всеки отделен материал.

Свободата при работа с тагове Ви позволява да ги ползвате за разнообразни нужди на различ­ните бизнеси, като цветове, размери и други.

При наличие на множество тагове вероятно ще се появи нуждата от филтриране. Тогава мо­жете да ползвате филтрирането по категория или тип. В този случай трябва предварително да сте задали зависимости между тагове и категории/типове в меню «Тагове», екран «Конфи­гурация на тагове».

Таб «Модификатори»

Модификаторите са описателни забележки, които се отпечатват или показват на екран при изпращане на поръчка за материала. За да достигнете до възможност да отбележите даден модификатор към въвеждания материал първо трябва да имате създадена номенклатура от модификатори. Направете това през номенклатура «Модификатори», след което задъл­жител­но добавете желаните модификатори към категорията, към която се отнасят.

За всеки достъпен модификатор (според избраната в таб «Основни» категория) можете да селектирате активност на модификатора, както и да зададете функция «Задължително въ­веждане». Това означава, че при маркиране на материала операторът ще премине през задъл­жителен избор на стойност по този модификатор.

Таб «История»

В този таб няма да откриете налична информация при създаването на нов материал. Тук мо­жете да проследите движението на цените на вече съществуващ материал с история и дви­жения. Според вида на материала се следи история само за приложимите цени. Всички, които не се прилагат за този вид материал нямат исторически данни за съответната цена. Повече за видовете материали и приложимите цени ще намерите в документ «Типове материали».

За всяко материално движение на избрания материал се визуализира хронологично ред в таб «История». С права линия са означени цените за които няма промяна. Със стрелка нагоре се оз­начава цена, която е повишена при съответната операция. Със стрелка надолу такива, при които цената се е понижила за операцията.

Таб «Свързани материали»

Таб «Свързани материали» служи за указване на свързаност към основния материал на други избрани материали. При­качането на материали може се използва при маркиране на основния материал в ре­жим на продажби. След маркирането му може да повикате свързаните към него материали, което да послужи на оператора при предлагането на подхождащи си материали към избрания. Свързан материал може да бъде материал, рецепта или производство.

За въвеждане на свързан материал към основния материал натиснете бутон «Добави», след което изберете же­ла­ните свързани материали и потвърдете избора. За улеснение при селек­цията на материали ползвайте въз­мож­ностите за търсене, групиране и филтриране на грида.

Изтриване на вече избран свързан матерал става с бутон «Премахни».

Таб «Добавки»

Таб «Добавки» служи за въвеждане на прикачени материали към основния материал. При­ка­чането на материали може да се използва при маркиране на основния материал в ре­жим на про­дажби. След маркирането му може да изберете прикачена добавка. Добавка може да бъде материал, рецепта или производство. Добавките са с фиксирано количество и цена, отнасящи се само при маркирането на материала като добавка. Това може да ви позволи да развиете и спе­ци­фична ценова политика от комбинация материал + добавка. Добавките се визуализират по специфичен начин на кухненски дисплей и принтер за поръчки, така че да бъдат лесно раз­поз­наваеми от звеното за приготвяне.

За въвеждане на добавки към материал натиснете бутон «Нов», след което изберете же­ла­ните добавки и потвърдете избора. За улеснение при селекцията на материали ползвайте въз­мож­нос­тите за търсене, групиране и филтриране на грида.

След като заредите добавките в основния екран можете да въведете количество и цена на до­бав­ката в комбинация с основния материал. Ако не добавите цена, то добавката ще се изтегли като количество, но ще бъде безплатна за клиента.

В колона «Склад» изеберете склад, от който да се изтегли добавката. Тази операция е необ­хо­дима само когато избраната добавка е налична в повече от един складове. При наличието й само в един склад той се подразбира при отскладяване.

Използвайте стрелките «Нагоре» и «Надолу» за да подредите добавките в желания от вас ред. Това ще бъде реда, в който добавките ще се визуализират при маркиране и WEB платформи за поръчки.

Селекцията на колона «+» ще означава, че добавката ще бъде автоматично маркирана в про­даж­би при селектиране на основния материал.

Изтриване на вече избрана добавка става с бутон «Премахни».

Таб «Алергени»

Тук се селектират активните хранителни алергени за въвеждания материал. По подразбиране в системата се зареждат 14-те регламентирани от Европейския орган по безопасност на хра­ните хранителни алергена. Номенклатурата остава свободна и можете да редактирате имена, изтривате или добавяте нови алергени.

Когато въвеждате съставен материал в група «Съставни алергени» ще се визуализират алер­гените, които се съдържат в съставните материали.

Според европейските регулации клиентите трябва да бъдат информирани за наличието на хранителни алергени в предлаганите продукти. Правилно въведените в системата хранителни алергени могат да се използват при отпечатване на менюта, интеграции със системи за поръчки и други цели.

Таб «Съставки»

Таб «Съставки» се появява само при избран материал от вид рецепта или производство. Тези два вида материали са сложни и предполагат влагане на съставни материали в тях. Разли­ката между «Рецепти» и «Производство» се състои в наличието на количество в складовете и момента на изписване на съставките.

Рецептите изписват съставните си материали при операция «Продажба». Те са най-често полз­вания вид материал в режим на ресторантско маркиране или в други бизнеси, при които произвежданите продукти не се приготвят предварително, а при получена заявка от клиента. Веднага след произвеждането им се предават на клиента и по този начин отпада необходимостта от заскладяването им.

Материали от вид «Производство» ползвайте когато времето между производството и преда­ва­нето на клиента предполага необходимост от информация за наличности за произве­дения продукт.

Основният екран в таб «Съставки» включва списък на вече вложените съставки (при нов ма­те­риал този екран ще бъде празен до влагането на желаните съставки) и бутон «Редакция». При натискане на бутон «Редакция» се отваря екран за добавяне на съставки (вложени ма­териали) в материала.

Възможни за влагане в рецепта са всички видове материали. Възможни за влагане в про­из­водство са материали вид материал и вид производство.

Стъпки при добавянето на съставки:

Избор на категория

От група «Категории» изберете категория, в която се намира търсения материал. Ако же­лаете да визуализирате всички налични материали селектирайте най-горната категория (означена с .) и изберете отметка «Съдържание в подкатегориите». В група «Материали» ще се заредят всички материали според направената селекция на категория;

Избор на материали

Селектирайте избраните материали чрез елемента за селекция пред колона „Код“ и пре­месте­те вече селектираните материали с drag and drop в лявата част на екрана. Единична селекция на материал можете да направите и чрез двоен клик върху избрания материал.

Добавяне на количество и склад

След като вече създадохте списъка с вложени материали можете да въведете количество и склад на всеки от тях. Количество въведете в първото поле преди оцветените полета за цени. Склад се въвежда (от падащия списък) само в случай, че материалът участва в повече от един склад, в противен случай складът се задава автоматично.

Забележка: Ако преместите с drag and drop материал вдясно от вече съществуващ в списъка ма­те­риал, това придобива смисъл на заместващ материал. При наличието на такъв можете чрез поставяне на отметката за активност да промените вложения продукт в материала.

Бутон «Добавяне на нов материал» отваря нов екран «Матиериал». Използва се в случай, че желаете да добавите материал по време, когато създавате нова рецепта/производство и попад­нете на липсваща суровина.

Таб «Обединени характеристики»

Този таб има единствено информативен характер. В него можете да видите какви са дейст­ва­щите («Обединени характеристики») на материала.

Характеристики могат да се залагат:

– върху материала;

– върху категорията, в която участва материала;

– върху типа, в който участва материала.

В екран «Обединени характеристики» можете да видите и характеристиките на ниво мате­риал, категория и тип. При наличие на стойност в дадена характеристика в само един от тези елементи тя автоматично се превръща в активна. При наличието на стойности в повече от един от елементите (материал, категория, тип) се прилага принципа на приори­тетност.

Приоритетите при застъпване на стойности на характеристики са:

1 – Зададени за материал

2 – Зададени за категория

3 – Зададени за тип

Таб «Предпочитани доставчици»
Това е мястото, където да укажете и подредите по приоритет вашите доставчици за мате­риала. Бутон (+) извежда екран за избор на партньор. Бутон (–) премахва вече селектиран партньор от списъка. Двата бутона «Нагоре» и «Надолу» използвайте за смяна на позицията на селекти­рания партньор. По-висока позиция в списъка означава по-високо предпочитание при избора на доставчик в режим на заявяване на стоки.

Таб «Други»

Параметри в таб «Други»:

Разположение – складова локация

Обем – обем на материала

Гаранционен срок – срок на гаранция на материала след продажба/покупка

Срок на годност – описва се в избрана от потребителя мярка – ден, месец

Възрастово ограничение – за стоки, които по наредба не могат да се продават на непълно­летни

Произход – страна на произход

Производител – фирмата производител на материала

Фира % – приблизителен процент на фирата за материала

Описание – текстово описание, отнасящо се към материала

Калории за 100 грама – стойностно поле

Тегло – нетно тегло на продукта

Минимално тегло – ползва се при контролни измервания

Максимално тегло – ползва се при контролни измервания

Бруто тегло – тегло на материала с включена опаковка

Замяна промяна продажна цена – при поставена отметка се забранява промяната на продажна цена от оператор за материала в грида на екран «Продажби»

Забрана отстъпка – забранява прилагането на отстъпка от всякакъв тип за материала в екран «Продажби»

Въвеждане на партида/сериен номер – извежда екран за въвеждане на партида/сериен номер за избрания материал при продажба

2. Клониране на материал

За създаване на материал, който дублира голяма част от характеристиките на друг наличен материал използвайте бутон «Клониране» след като селектирате наличния материал. Кло­ни­рането е много подходящо при последователно създаване на материали от една кате­гория и с едни и същи характеристики, както и при добавяне на рецепта или производство, близки по състав до вече наличен материал от същия вид.

3. Изтриване и редакция на материал

За изтриване на материал маркирайте желания материал, натиснете бутон «Премахване» и пот­върдете изтриването. Системата ще ви спре в изтриването ако материалът участва в отво­рени операции или е част от рецепти или производство.

За смяна на характеристика в картона на материала селектирайте избрания материал и на­тиснете бутон «Редакция», или приложете двоен клик върху него.

4. Допълнителна информация

Бутон «Допълнителна информация» извежда нов екран със стандартен RTF редактор, напо­до­бяващ по функционалност популярните редактори на документи.

Прикачените RTF файлове могат да служат за всякакви описателни харакетристики на мате­риала. Едно от големите им предимства е поддръжката на форматиран текст. Това може да се използва изключително успешно в печат на документи, етикети и др. RTF описанията са много добро решение при описание на информация за зареждане във везни.

Натиснете бутон «Добави» за да създадете ново заглавие на RTF файл, прикачен към мате­риала или за прикачане на съществуващо заглавие.

Съдържанието, което ще добавите към избрано заглавие е уникално за всеки отделен ма­те­риал. След добавяне на съдържание натиснете бутон «Запис» (долния десен ъгъл на екрана) за потвърждаване.

5. Бутон «Обединени характеристики»

Този бутон извежда екран «Обединени характеристики» за селектирания материал. По съ­щи­ната си тази функционалност дублира функционалността «Обединени характеристики» от картона на материала, където можете да намерите описание на приложението.

6. Печат

Подробна функционалност на този бутон е описана в раздел «Възможности при работа с грид».

7. Вложеност на материал

Бутон «Вложеност на материал» извежда екран с информация за рецепти и производство, в кои­то селектирания материал участва като вложен.

В секция «Главен материал» се виждат код, име и цена на проверявания за вложеност мате­риал.

В секция «Намерен в», колони код, име, основна цена и последна покупна цена са параметри на материала, в който е вложен главния материал. Колона «К-во» показва количеството на главния материал, вложено в съответстващия на реда сложен материал.

За удобство, в долния ляв ъгъл на екрана е наличен бутон «Редакция», който ще ви отведе в картон на материала за селектираната рецепта/производство.

8. Обновяване на данните

Екран «Материали» няма функция за автоматично обновяване на данни, така че всички про­мени (цени, количества, редакции и изтриване), получени в следствие на работа с ма­те­риалите от други компютри във времето от отварянето на екрана се повикват или след пов­торно влизане в екрана или с бутон «Обновява данните».

9. Търсене

Служи за търсене на материал по баркод.

Използва се в случаите, когато към системата няма свързан баркод скенер или при невъз­мож­ност от прочитане на баркод на материала поради дефекти в етикета му.

10. Аналитична себестойност

Служи за изчисление на стойностите в група «Аналитични себестойности». Изчислението на стойностите в колони «по последни цени» и «по средни цени» отнема време, тъй като това са несъщест­вуващи в базата данни стойности. Изчисляват се на база моментните последни и средно притеглени покупни цени на вложените материали. Изчислението им по команда цели по-бързото първоначално зареждане на екрана «Материали».

11. Бутон «Рецепта»

Бутон «Рецепта» служи за създаване на рецепта с предварително дефинирана вложеност. Като вложени съставки се зареждат маркираните редове от списък «Материали». За маркиране на повече от един ред задръжте бутон «Ctrl» от клавиатурата и маркирайте желаните редове.

12. Конвертиране мер. единици

Бутонът извежда екран за указване на конверсия между основната мерна единица за материала и избрана друга мерна единица.


Last updated byadmin on март 30, 2020
5083 reads
Оценете тази страница0002