Информация, подавана от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС за използвания софтуер в търговски обект

Информация за софтуер
Моля изберете софтуер от:
Наименование:
Версия:
Номер на софтуера от списъка на НАП

MistralV3 версия: 3.11.11 - 4; 3.36.13 - 138; 3.51.14 - 212; 3.73.16 - 770:


Номер на софтуера от списъка на НАП

Zamboo версия: 4.48.264 - 90; 4.53.279 - 771:


___________________________________________________________________________________________________________
Лице, от което е закупен софтуерът
Вид:
Наименование / Имена:
ЕИК / ЕГН:
___________________________________________________________________________________________________________
Информация за инсталацията на софтуера
Вид инсталация на софтуера:
Дата на инсталация / инициализация:
___________________________________________________________________________________________________________
Лице, извършило инсталацията/инициализацията
Имена по документ за самоличност:
Представител на:
___________________________________________________________________________________________________________
Информация за базата данни
Физическо местоположение на данните, създавани от софтуера:
Логически адрес на БД или точка на достъп до програмния интерфейс:
Описание:
Транспортен протокол за комуникация с БД или достъп до програмния интерфейс:
Топология на връзката с БД или точката на достъп до програмния интерфейс:
___________________________________________________________________________________________________________
Нефискални устройства, свързани към софтуера
1.
Вид:
Брой:
Предназначение:
------------------------------------------
2.
Вид:
Брой:
Предназначение:
------------------------------------------
3.
Вид:
Брой:
Предназначение:
------------------------------------------
4.
Вид:
Брой:
Предназначение:
___________________________________________________________________________________________________________
Свързаност на използвания софтуер с други модули и/или програмни системи
1.
Вид:
Наименование:
Версия:
Лице, от което са придобити:
Начало на използването им (месец и година):
------------------------------------------
2.
Вид:
Наименование:
Версия:
Лице, от което са придобити:
Начало на използването им (месец и година):
___________________________________________________________________________________________________________
Допълнителни компоненти и разширения към софтуера (plug-ins)
1.
Наименование:
Версия:
Наличие на на оторизация от производителя/разпространителя на софтуера:ДаНе
------------------------------------------
2.
Наименование:
Версия:
Наличие на на оторизация от производителя/разпространителя на софтуера:ДаНе
------------------------------------------
3.
Наименование:
Версия:
Наличие на на оторизация от производителя/разпространителя на софтуера:ДаНе
___________________________________________________________________________________________________________
Информационна система/модул, където е реализирана функционалност за изпълнение на изискванията по т. 16, 17, 18 и 19 от приложение № 29 на Наредба Н-18/2006г
Наименование:
Адрес на обект, в които могат да бъдат достъпени:
___________________________________________________________________________________________________________
Договор за поддръжка
Наличие на договор за поддръжка:ДаНе
Наименование на изпълнителя по договора за поддръжка:
ЕИК:
___________________________________________________________________________________________________________
Преустановяване ползването на софтуера в търговския обект
Дата
___________________________________________________________________________________________________________